Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Informujemy, iż przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych od dnia 14 grudnia 2017 r. można korzystać z automatycznej generacji Dokumentu Obliczenia Opłaty, automatycznych eksportów z EwMapy oraz płatności elektronicznych obsługiwanych przez KIR.

Przy wymianie danych elektronicznych przy wykorzystaniu geoportalu powiatowego zastosowanie ma współczynnik korygujący SU 0.8.

Płatności elektroniczne mogą być dokonywane zaraz po zarejestrowaniu zgłoszenia, wniosku i automatycznym wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

 

Płatności internetowe w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w ramach Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego zostały udostępnione płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line za zamówione materiały zasobu udostępniane w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej oraz panelu Rzeczoznawcy w systemie GEOBID. Płatności elektroniczne mogą być dokonywane zaraz po zarejestrowaniu zgłoszenia, wniosku i automatycznym wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat jest realizowana przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

kir

Informacja o opłatach pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet z tytułu realizacji zleceń płatniczych na rzecz jednostki administracji publicznej.

Wysokość prowizji pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet:

- 0,59 zł za każde zrealizowane przez Bank uczestniczący w usłudze Paybynet zlecenie płatnicze na rzecz jednostki administracji publicznej (Urzędu).

Wskazana powyżej prowizja pobierana jest od Płatnika i wpływa na rachunek bankowy KIR.
Prowizja dla KIR pobierana jest od Płatnika automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu z potwierdzeniem. Oznacza to, że płatność kierowana jest z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy PODGiK w Rzeszowie - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Jako pierwsi z usługi bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

kir_bannery_banki

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl